جامعه ممیزی و بازرسی ایران
شما اینجا هستید: کمیته های تخصصی

عنوان کمیته رئیس / اعضا
کمیته عضویت رئیس : آقای شهرام فرخی پور
اعضا : آقای مهدی تولیت – آقای پیمان شاه اویسی
کمیته انضباطی رئیس : آقای مرتضی طباطبایی
اعضا : آقای مهدی تولیت – آقای پیمان شاه اویسی
کمیته آسانسور رئیس : آقای مهدی رحیمی
اعضا : آقای بهنام جلالی – آقای ملکی – آقای حبیبی
کمیته مخازن رئیس : آقای پیمان شاه اویسی
اعضا : آقای احسان هدایت نیا – آقای حسن کریم – آقای علیرضا هاشمی – آقای پژمان شاه اویسی – آقای شهاب شاه محمدی
دبیر کمیته: آقای رحمانی
کمیته آموزش رئیس : آقای احمدی
اعضا : آقاای برهان آزاد – آقای هاشمی – آقای ایزدپناه