جامعه ممیزی و بازرسی ایران

ارائه نظرات اصلاحی در خصوص استاندارد انجمنی اس ۲۱-۱ ۱۳۹۳ چاپ اول

جهت دانلود پیوست اینجا کلیک نمایید