جامعه ممیزی و بازرسی ایران

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول)