جامعه ممیزی و بازرسی ایران

گزارش تصویری/برگزاری مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۹/۴/۴