جامعه ممیزی و بازرسی ایران

گزارش تصویری/برگزاری مجمع عمومی مورخ 1399/4/4