جامعه ممیزی و بازرسی ایران

جزئیات نامه نگاری شافعی با رئیس سازمان بورس