جامعه ممیزی و بازرسی ایران

آمادگی واحدهای تولیدی، مدیران و کارگران برای تحقق جهش تولید/ بسیج همه منابع و امکانات کشور برای تولید

عدم ترخیص و تسویه تعهد ارزی ذرت‌های آلوده به گمرک ارتباط ندارد