اعضای هیئت مدیره

اعضای اصلی

رئیس هیات مدیره:

جناب آقای پیمان شاه‌اویسی

نایب رئیس هیات مدیره:

جناب آقای سعید تاجیک

خزانه‌دار و عضو هیات مدیره:

جناب آقای علی مهتاب‌روشن

عضو هیات مدیره:

جناب آقای امیرمحمد برهان آزاد

عضو هیات مدیره:

جناب آقای رضا حسن‌پور

عضو هیات مدیره:

جناب آقای مهدی تولیت

عضو هیات مدیره:

جناب آقای رامین اشعری

بازرسی هیات مدیره:

مرتضی طباطبایی تبریزی