جامعه ممیزی و بازرسی ایران مركزی براي تبادل انديشه‌ها و آراء و بهبود كيفيت خدمات مميزی و بازرسی و ايجاد هماهنگی مطلوب در رويه‌های اجرائی منطبق با استانداردهای ملی و بين‌المللی است.