ماموریت

 • ارائه خدمات با کیفیت متمایز بر اساس :
 • ارائه خدمات در کمترین زمان
 • برگزاری همایشها و سمینار های مربوطه
 • تبادل اطلاعات صنفی با سایر انجمن های صنعتی ، علمی و اقتصادی
 • همکاری با اتاق صنایع و معادن ایران
 • همکاری با کلیه شرکتها و ارگانهایی که به نحوی با شرکت های بازرسی به جهت تسهیل روابط تجاری خود در ارتباط هستند . 
 • ایجاد کارگروه های تخصصی
 • تایید صلاحیت و افزایش توان علمی جامعه بر اساس آموزش مستمر اعضاء
 • گسترش حوزه جغرافیایی فعالیت های جامعه ( ملی و بین المللی )
 • افزایش اثر بخشی و بهبود مستمر در فعالیت ها با ایجاد فرهنگ مشارکت و مسئولیت پذیری بیشتر اعضاء
 • ایجاد بستر مناسب جهت توسعه فعالیتهای شرکتهای بازرسی