منشور اخلاقی

منشوراخلاقی جامـعه ممیـزی و بـازرسی ایـران
ما به موارد زیر پایبـندیم:
۱- درستکاری و شفافیت حرفه‌ای در تمام فعالیتهای خود
۲- عدم پذیرش کارهایی که با آن تضاد منافع داریم
۳- رعایت اصول و مقررات ملی و بین‌المللی حاکم بر حرفه ممیزی و بازرسی
۴- رعایت ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان
۵- خودداری از انجام کارها و عملیاتی که در آن اطلاعات و تخصص کافی نداریم
۶- بکارگیری اصول سیستم مدیریت کیفیت در فعالیتهای خود
۷- رعایت رازداری در تمام فعالیتهای خود
۸- برقراری روش های مشخصی برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مشتریان
۹- اهمیت دادن به امر آموزش حرفه ای کارکنان
۱۰- بکارگیری استانداردها و روشهای مدون در اجرای کارها