جامعه ممیزی و بازرسی ایران
شما اینجا هستید: اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه «جامعه، ممیزی و بازرسی ایران»

مقدمه

به منظور ایجاد مرکزی برای تبادل اندیشه‌ها و آراء و بهبود کیفیت خدمات ممیزی و بازرسی و ایجاد هماهنگی مطلوب در رویه‌های اجرائی منطبق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و نهایتاً بالابردن سطح اعتماد مردم به خدمات ممیزی و بازرسی و سایر اهداف و وظایف مربوط به تنظیم امور ممیزی و بازرسی فرهنگ و اخلاق حرفه‌ای،«جامعه ممیزی و بازرسی ایران» به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تأسیس می‌شود.

حقوق و وظایف اعضا

مجامع

هیئت مدیره

اختیارات

فصل اول – کلیات

فصل دوم – اهداف و وظایف

فصل سوم- شرایط عضویت

فصل چهارم – ارکان

فصل پنجم – امور مالی

فصل ششم- انحلال و تصفیه

فصل هفتم – موارد متفرقه

فصل هشتم- حکمیت , داوری, امور انتظامی

حکمیت

این اساسنامه در ۳۲ ماده و ۱۳ تبصره تنظیم و به تصویب اعضای مؤسس رسید. و از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انتشار آگهی قانونی قابل اجراء و مقررات آن برای اعضا تعهدآور است. تهران به تاریخ …