اعضای هیئت مدیره

اعضای اصلی

جناب آقای اسماعیل احمدی

جناب آقای پیمان شاه اویسی

جناب آقای مرتضی طباطبایی

جناب آقای مهدی تولیت

جناب آقای شهرام فرخی پور

بازرس

جناب آقای علیرضا صوفی‌زاده