اعضای هیئت مدیره

اعضای اصلی

جناب آقای احمد امری

جناب آقای اسماعیل احمدی

جناب آقای علیرضا صوفی زاده

جناب آقای سید مسعود سید حسینی

جناب آقای محمد رضا طالبی

محمد رضا شهیدی مسعود محبوبی

بازرس

جناب آقای مهدی رحیمی