آیین نامه عضویت

١– هدف :

هدف کلی این آئین نامه تعیین ضوابط و شرایط مورد نیاز برای متقاضیان عضویت حقوقی در جامعه ممیزی و بازرسی ایران،می باشد. طبق این آئین نامه انطباق وضعیت متقاضیان عضویت در جامعه با شرایط تعیین شده صورت می گیرد و قبولی یا عدم پذیرش به متقاضی اعلام میگردد

٢– مسئولیت اجراء :

کمیته عضویت شامل سه نفر از اعضای هیات مدیره که با آرای اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند، مسئولیت اجرای این آئین نامه را بعهده دارند..

٣– دامنه کاربرد :

عضویت اعضای جدید، بررسی تمدید یا تعلیق اعضای فعلی.

۴ – ماخذ :

اساسنامه جامعه ممیزی و بازرسی ایران، استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۰  و استاندارد ISO ۱۹۰۱۱

۵ – تعاریف :

۱ – ۵ جامعه : جامعه ممیزی و بازرسی ایران.

۲ – ۵ استقلال مؤسسه حقوقی : طبق این آئین نامه به مؤسسه ای اطلاق می گردد که مصداق عملکرد شخص ثالث و بیطرفانه )برابر ضوابط پیوست یک(در فعالیت های آن کاملاً محرز باشد و فعالیتی بجز امور بازرسی و ممیزی نداشته باشد

۳ – ۵ عضو حقوقی اصلی : شامل مؤسسات و شرکتهایی است که به انجام امور ممیزی سیستم های مدیریتی و صدور گواهینامه و یا انجام فعالیت های بازرسی اشتغال داشته و بر اساس این آئین نامه شرایط عضویت حقوقی اصلی را احراز نمایند. نمایندهعضو حقوقی اصلی ضمن داشتن حق رأی در مجمع عمومی جامعه می تواند بعنوان عضو هیئت مدیره و یا بازرس جامعه یا عضو کمیته های تخصصی نیز انتخاب گردد.

۴ – ۵ عضو افتخاری : شامل افرادی حقیقی یا حقوقی که بر حسب موقعیت شغلی یا ابداع و نوآوری در زمینه ممیزی و بازرسی از شهرت و موقعیت خاصی برخوردار بوده و بنا به تشخیص هیئت مدیره جامعه بر اساس این آئین نامه به عنوان عضو افتخاری انتخاب شده و به عضویت جامعه در می آیند. عضو افتخاری بنا به دعوت در مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت می نماید.

۶ – شرایط عضویت :

۱ – ۶ شرایط عمومی : کلیه متقاضیان باید آئین نامه و منشور اخلاقی جامعه را مطالعه و خود را ملزم به رعایت مفاد آن بدانند.

۲ – ۶ شرایط اختصاصی عضویت به شرح زیر می باشد :

۲ – ۱ – ۶ عضو اصلی : مؤسسات و شرکت های بازرسی و ممیزی که دارای شرایط مشروحه زیر باشند، بعنوان عضو حقوقی اصلی محسوب می گردند :

الف : رسماً به ثبت رسیده باشند.

ب : بر اساس نوع فعالیت مجوزها و تائید صلاحیت های لازم را از سازمان ملی استاندارد یا نظام تایید صلاحیت گرفته باشند یا دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در زمینه بازرسی باشند یا شرایط دیگری را که توسط جامعه ممیزی و بازرسی ایران اعلام می گردد، دارا باشند.

ج :تسلیم درخواست عضویت.

د : پرداخت ورودیه و حق عضویت جامعه.

ه : عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشند.

و : دارای استقلال برابر بند ۲-۵ باشند

ز : مدیرعامل دارای سه سال سابقه بازرسی یا مدیر فنی دارای ۵ سال سابقه بازرسی باشند.( شرایط احراز سابقه، گرفتن رضایت نامه و تاییدیه از محل کار قبلی یا تاییدیه هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی میباشد)

تبصره یک: شرکتهایی که برای گرفتن تاییدیه از سازمان ملی استاندارد یا نظام تایی صلاحیت نیاز به عضویت در جامعه ممیزی و بازرسی دارند به شرط داشتن سایر موارد به عنوان عضو موقت پذیرفته میشوند و فقط زمانی عضو اصلی میگردند که تایید صلاحیتهای لازم را به جامعه تسلیم نمایند. عضو موقت حق رای دادن و کاندید شدن در هیات مدیره و کمیته های تخصصی را ندارد.

۶-۲-۲ عضو افتخاری: افرادی حقیقی یا حقوقی که باستناد مصوبه صورتجلسه هیئت مدیره جامعه دارای یکی از شرایط یا مجموعه شرایط یاد شده در بند ۴-۵  باشندبه عنوان عضو افتخاری پذیرفته میشوند

٧– درخواست عضویت :

مؤسسات و شرکتهای متقاضی عضویت فرم پیوست۲ (تقاضای عضویت برای شرکت ها) را تکمیل کرده و همراه با مدارک ذکر شده در متن فرم طی نامه رسمی به دبیرخانه جامعه تحویل نمایند.

٨– بررسی تقاضای عضویت :

۱ – ۸ دبیرخانه جامعه درخواست های واصله برای عضویت را از نظر تکمیل بودن مدارک پیوستی بررسی و سپس آنرا جهت بررسی به کمیته عضویت ارسال می دارد.

۲ – ۸ کمیته عضویت تقاضاهای رسیده را از نظر احراز شرایط عضویت طبق این آئین نامه مورد بررسی قرار داده و تایید یا رد درخواست عضویت را از طریق دبیرخانه به اطلاع درخواست کننده میرساند.

٩– درخواست تجدیدنظر :

مؤسسات و شرکتهای متقاضی عضویت که نسبت به تصمیمات کمیته عضویت در مورد چگونگی پذیرش یا عدم پذیرش تقاضایشان اعتراض دارند می توانند درخواست تجدید نظر در آرای متخذه بنمایند. در این شرایط کمیته عضویت موظف است کلیه مدارک و اسناد مربوط به متقاضی را در اختیار هیئت مدیره جامعه قرار داده تا هیئت مدیره رأساً نسبت به بررسی درخواست تجدید نظر متقاضی نظریه نهایی خود را به کمیته عضویت اعلام نماید. نظریه هیئت مدیره باید از طریق دبیرخانه به متقاضی اعلام گرد

١٠ – تعلیق و ابطال عضویت یا تغییر وضعیت :

عضویت اعضاء در صورت عدم پرداخت حق عضویت سالیانه و یا اثبات عدم رعایت مفاد آئین نامه های منشور اخلاقی جامعه یا طبق حکم کمیته انضباطی یا از دست رفتن هر یک از شرایط عضویت، قابل تعلیق، ابطال و یا تجدید نظر می باشد. تصمیم نهایی توسط هیئت مدیره با توجه به نظریه کارشناسی کمیته عضویت اتخاذ خواهد شد.

١١ – حق عضویت :

مبلغ ورودی و حق عضویت سالانه بر اساس آخرین مصوبه مجمع عمومی سالیانه تعیین میگردد.

تبصره دو: اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف خواهند بود.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۱ ماده و ۲ تبصره میباشد که در جلسه مورخ ۰۶ /۱۱/ ۱۳۹۸ هییت مدیره جامعه مورد تصویب قرار گرفت

جهت دانلود پیوست ها اینجا کلیک کنید