جامعه ممیزی و بازرسی ایران
شما اینجا هستید: آیین نامه عضویت

١هدف :

هدف کلی این آئین نامه تعیین ضوابط و شرایط مورد نیاز براي متقاضیان عضویت حقوقی در جامعه ممیزي و بازرسی ایران،می باشد. طبق این آئین نامه انطباق وضعیت متقاضیان عضویت در جامعه با شرایط تعیین شده صورت می گیرد و قبولی یا عدم پذیرش به متقاضی اعلام میگردد

٢مسئوليت اجراء :

کمیته عضویت شامل سه نفر از اعضاي هیات مدیره که با آراي اعضاي اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند، مسئولیت اجراي این آئین نامه را بعهده دارند..

٣دامنه كاربرد :

عضویت اعضاي جدید، بررسی تمدید یا تعلیق اعضاي فعلی.

۴ – ماخذ :

اساسنامه جامعه ممیزي و بازرسی ایران، استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۰  و استاندارد ISO ۱۹۰۱۱

۵ – تعاريف :

۱ – ۵ جامعه : جامعه ممیزي و بازرسی ایران.

۲ – ۵ استقلال مؤسسه حقوقی : طبق این آئین نامه به مؤسسه اي اطلاق می گردد که مصداق عملکرد شخص ثالث و بیطرفانه )برابر ضوابط پیوست یک(در فعالیت هاي آن کاملاً محرز باشد و فعالیتی بجز امور بازرسی و ممیزي نداشته باشد

۳ – ۵ عضو حقوقی اصلی : شامل مؤسسات و شرکتهایی است که به انجام امور ممیزي سیستم هاي مدیریتی و صدور گواهینامه و یا انجام فعالیت هاي بازرسی اشتغال داشته و بر اساس این آئین نامه شرایط عضویت حقوقی اصلی را احراز نمایند. نمایندهعضو حقوقی اصلی ضمن داشتن حق رأي در مجمع عمومی جامعه می تواند بعنوان عضو هیئت مدیره و یا بازرس جامعه یا عضو کمیته هاي تخصصی نیز انتخاب گردد.

۴ – ۵ عضو افتخاري : شامل افرادي حقیقی یا حقوقی که بر حسب موقعیت شغلی یا ابداع و نوآوري در زمینه ممیزي و بازرسی از شهرت و موقعیت خاصی برخوردار بوده و بنا به تشخیص هیئت مدیره جامعه بر اساس این آئین نامه به عنوان عضو افتخاری انتخاب شده و به عضویت جامعه در می آیند. عضو افتخاری بنا به دعوت در مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت می نماید.

۶ – شرايط عضويت :

۱ – ۶ شرایط عمومی : کلیه متقاضیان باید آئین نامه و منشور اخلاقی جامعه را مطالعه و خود را ملزم به رعایت مفاد آن بدانند.

۲ – ۶ شرایط اختصاصی عضویت به شرح زیر می باشد :

۲ – ۱ – ۶ عضو اصلی : مؤسسات و شرکت هاي بازرسی و ممیزي که داراي شرایط مشروحه زیر باشند، بعنوان عضو حقوقی اصلی محسوب می گردند :

الف : رسماً به ثبت رسیده باشند.

ب : بر اساس نوع فعالیت مجوزها و تائید صلاحیت هاي لازم را از سازمان ملی استاندارد یا نظام تایید صلاحیت گرفته باشند یا داراي رتبه بندي از سازمان برنامه و بودجه در زمینه بازرسی باشند یا شرایط دیگري را که توسط جامعه ممیزي و بازرسی ایران اعلام می گردد، دارا باشند.

ج :تسلیم درخواست عضویت.

د : پرداخت ورودیه و حق عضویت جامعه.

ه : عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشند.

و : داراي استقلال برابر بند ۲-۵ باشند

ز : مدیرعامل داراي سه سال سابقه بازرسی یا مدیر فنی داراي ۵ سال سابقه بازرسی باشند.( شرایط احراز سابقه، گرفتن رضایت نامه و تاییدیه از محل کار قبلی یا تاییدیه هیات مدیره جامعه ممیزي و بازرسی میباشد)

تبصره یک: شرکتهایی که براي گرفتن تاییدیه از سازمان ملی استاندارد یا نظام تایی صلاحیت نیاز به عضویت در جامعه ممیزي و بازرسی دارند به شرط داشتن سایر موارد به عنوان عضو موقت پذیرفته میشوند و فقط زمانی عضو اصلی میگردند که تایید صلاحیتهاي لازم را به جامعه تسلیم نمایند. عضو موقت حق راي دادن و کاندید شدن در هیات مدیره و کمیته هاي تخصصی را ندارد.

۶-۲-۲ عضو افتخاري: افرادي حقیقی یا حقوقی که باستناد مصوبه صورتجلسه هیئت مدیره جامعه داراي یکی از شرایط یا مجموعه شرایط یاد شده در بند ۴-۵  باشندبه عنوان عضو افتخاری پذیرفته میشوند

٧درخواست عضويت :

مؤسسات و شرکتهاي متقاضی عضویت فرم پیوست۲ (تقاضاي عضویت براي شرکت ها) را تکمیل کرده و همراه با مدارك ذکر شده در متن فرم طی نامه رسمی به دبیرخانه جامعه تحویل نمایند.

٨بررسي تقاضاي عضويت :

۱ – ۸ دبیرخانه جامعه درخواست هاي واصله براي عضویت را از نظر تکمیل بودن مدارك پیوستی بررسی و سپس آنرا جهت بررسی به کمیته عضویت ارسال می دارد.

۲ – ۸ کمیته عضویت تقاضاهاي رسیده را از نظر احراز شرایط عضویت طبق این آئین نامه مورد بررسی قرار داده و تایید یا رد درخواست عضویت را از طریق دبیرخانه به اطلاع درخواست کننده میرساند.

٩درخواست تجديد نظر :

مؤسسات و شرکتهاي متقاضی عضویت که نسبت به تصمیمات کمیته عضویت در مورد چگونگی پذیرش یا عدم پذیرش تقاضایشان اعتراض دارند می توانند درخواست تجدید نظر در آراي متخذه بنمایند. در این شرایط کمیته عضویت موظف است کلیه مدارك و اسناد مربوط به متقاضی را در اختیار هیئت مدیره جامعه قرار داده تا هیئت مدیره رأساً نسبت به بررسی درخواست تجدید نظر متقاضی نظریه نهایی خود را به کمیته عضویت اعلام نماید. نظریه هیئت مدیره باید از طریق دبیرخانه به متقاضی اعلام گرد

١٠تعليق و ابطال عضويت يا تغيير وضعيت :

عضویت اعضاء در صورت عدم پرداخت حق عضویت سالیانه و یا اثبات عدم رعایت مفاد آئین نامه هاي منشور اخلاقی جامعه یا طبق حکم کمیته انضباطی یا از دست رفتن هر یک از شرایط عضویت، قابل تعلیق، ابطال و یا تجدید نظر می باشد. تصمیم نهایی توسط هیئت مدیره با توجه به نظریه کارشناسی کمیته عضویت اتخاذ خواهد شد.

١١حق عضويت :

مبلغ ورودي و حق عضویت سالانه بر اساس آخرین مصوبه مجمع عمومی سالیانه تعیین میگردد.

تبصره دو: اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضویت معاف خواهند بود.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۱ ماده و ۲ تبصره میباشد که در جلسه مورخ ۰۶ /۱۱/ ۱۳۹۸ هییت مدیره جامعه مورد تصویب قرار گرفت

جهت دانلود پیوست ها اینجا کلیک کنید